ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Курильців Р.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри земельного кадастру
Львівського національного аграрного університету

Стаття присвячена дослідженню процесів інституціоналізації системи державного адміністрування землекористування. Визначено основні методи контролю в системі адміністрування землекористування. Обґрунтовано взаємозв’язок контролюючого та регулюючого впливу системи адміністрування землекористування на суб’єктів земельних відносин.
Ключові слова: інституалізація, адміністрування землекористування, контроль, регулюючий вплив, економічне стимулювання.

Курыльцив Р.М. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья посвящена исследованию процессов институционализации системы государственного администрирования землепользования. Определены основные методы контроля в системе администрирования землепользования. Обоснована взаимосвязь контролирующего и регулирующего воздействия системы администрирования землепользования на субъектов земельных отношений.
Ключевые слова: институализация, администрирование землепользования, контроль, регулирующее влияние, экономическое стимулирование.

Kuryltsiv R.M. THE INSTITUTIONALIZATION OF STATE SYSTEM OF LAND ADMINISTRATION
The article is devoted to the research of process of institutionalization of state system of land administration. It is defined the basic controlling methods of land administration system. The relationship of controlling and regulating influence of land administration system on subjects of land relations is justified.
Keywords: institutionalization, land administration, control, regulating influence, economic stimulation.

Завантажити статтю (pdf)