НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Юр'єва І.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

У статті розглянуто проблему розробки механізму діагностики елементів економічної безпеки підприємства під час антикризового управління, необхідність упровадження напрямів діагностики. Зроблено класифікацію видів економічної діагностики підприємства. Визначено та ідентифіковано етапи впровадження елементів діагностики системи економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: структура, економічна безпека, підприємство, механізм, діагностика, елементи, система, етап, рівень, внутрішня погроза, зовнішня погроза, антикризове управління, напрям, криза.

Юрьева И.А. НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
В статье рассмотрены проблема разработки механизма диагностики элементов экономической безопасности предприятия при антикризисном управлении, необходимость внедрения направлений диагностики. Произведена классификация видов экономической диагностики предприятия. Определены и идентифицированы этапы внедрения элементов диагностики системы экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: структура, экономическая безопасность, предприятие, механизм, диагностика, элементы, система, этап, уровень, внутренняя угроза, внешняя угроза, антикризисное управление, направление, кризис.

Yuryeva I.A. NECESSITY FOR IMPLEMENTATION OF DIAGNOSTIC MECHANISM OF ECONOMICAL SAFETY ELEMENTS AT AN ENTERPRISE UNDER ANTIRECESSION MANAGEMENT
The problem of implementation of diagnostic mechanism of economical safety elements at an enterprise under antirecession management has been considered, as well as the necessity for implementing diagnostics directions. Classification of types of economical diagnostics at an enterprise has been carried out. Stages of implementation of diagnostic mechanism of economical safety elements at an enterprise have been defined and identified.
Keywords: structure, economical safety, enterprise, mechanism, diagnostics, elements, system, stage, level, inner threat, outer threat, аntirecession-management, direction, crisis.

Завантажити статтю (pdf)