ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Мелень О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічного аналізу та обліку
Харківського національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

Кириєнко О.М.
магістр
Харківського національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»


Залучення фінансових інвестицій на підприємство є надзвичайно важливим для нього. Кожний суб’єкт господарювання зацікавлений в подальшому розвитку свого виробництва, підвищенні рівня конкурентоспроможності продукції і самого підприємства загалом. Для вирішення цього питання стане у пригоді аналіз фінансової стійкості підприємства. Інвестиційна привабливість підприємства гарантується надійністю фінансового стану і тісно пов’язана з ним. У статті розглянуті поняття фінансової стійкості підприємств та їх інвестиційної привабливості і виявлено взаємозв’язок між ними.
Ключові слова: економічна криза, інвестиційна привабливість, об’єкт інвестування, фінансовий стан, фінансова стійкість, платоспроможність.

Мелень Е.В., Кириенко А.М. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Привлечение финансовых инвестиций на предприятие является чрезвычайно важным для него. Каждый субъект хозяйствования заинтересован в дальнейшем развитии своего производства, повышении уровня конкурентоспособности продукции и самого предприятия в целом. Для решения этого вопроса будет полезным анализ финансовой устойчивости предприятия. Инвестиционная привлекательность предприятия гарантируется надежностью финансового состояния и тесно связана с ним. В статье рассмотрены понятия финансовой устойчивости предприятий и их инвестиционной привлекательности и выявлена взаимосвязь между ними.
Ключевые слова: экономический кризис, инвестиционная привлекательность, объект инвестирования, финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособность.

Melen E.V., Kiriyenko A.M. ENTERPRISE FINANCIAL STABILITY AS AN INDICATOR ITS ATTRACTIVENESS
Attracting financial investment in the company is very important for him. Each entity is interested in further development of its production, improving the competitiveness of products and the enterprise as a whole. To address this issue will be useful for the analysis of financial stability of the company. The investment attractiveness of guaranteed reliability and financial condition closely associated with him. The article describes the concept of financial stability of enterprises and their investment attractiveness and found the relationship between them.
Keywords: economic crisis, investment attractiveness, investment object, financial position, financial stability, solvency.

Завантажити статтю (pdf)