ВПЛИВ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ НА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Кулініч Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту організацій
Національного університету «Львівська політехніка»

Жучик С.В.
студентка
Національного університету «Львівська політехніка»

Стаття висвітлює результати дослідження впливу ділового туризму на управління організацією. Проаналізовано останні світові тенденції щодо планування ділових тур-поїздок, зокрема інсентив-турів. Окреслено перелік цілей, які можуть переслідувати такі тури, а також результатів, яких може досягти організація під час застосування цих турів як значимого мотиваційного заходу для своїх працівників. Проведено паралелі між світовими і вітчизняними тенденціями у розвитку ділового туризму та його впливу на управління тими організаціями, які розуміють його дієвість для підвищення ефективності їх функціонування.
Ключові слова: діловий туризм, інсентив-тури, управління, організація, ефективність, витрати, результати.

Кулинич Т.В., Жучик С.В. ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА НА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Статья освещает результаты исследования влияния делового туризма на управление организацией. Проанализированы последние мировые тенденции планирования деловых тур-поездок, в том числе инсентив-туров. Определен перечень целей, которые могут преследовать такие туры, а также результатов, которых может достичь организация при применении этих туров как значимого мотивационного мероприятия для своих работников. Проведены параллели между мировыми и отечественными тенденциями в развитии делового туризма и его влияния на управление теми организациями, которые понимают его действенность для повышения эффективности их функционирования.
Ключевые слова: деловой туризм, инсентив-туры, управление, организация, эффективность, затраты, результаты.

Kulinich T.V., Zhuchyk S.V. BUSINESS TRAVEL INFLUENCE ON EFFECTIVE MANAGEMENT OF ORGANIZATION
The article highlights the results of a study how business travel is influenced on management of organization. The latest international trends in business round-trips planning are analyzed, incentive tours including. There are defined both the list of goals that may be pursued by such tours, as well as the results that the organization can achieve after application of these tours how a significant motivational events for their employees. There are shown some parallels between the world and domestic trends in the development of business travel and its impact on the management of those organizations which understand a forcefulness of these trips on their efficiency improvement.
Keywords: business travel, incentive tours, management, organization, effectiveness, costs, results.

Завантажити статтю (pdf)