ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА

Коваленко М.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства
Полтавської державної аграрної академії

У статті розглянуто резерви підвищення ефективності виробництва продукції м’ясного скотарства. Доведено, що впровадження прогресивних технологій вирощування і годівлі молодняка великої рогатої худоби дає можливість підвищити рівень продуктивності худоби й якість продукції, знизити її собівартість та підвищити рівень рентабельності виробництва.
Ключові слова: ефективність, м’ясне скотарство, інтенсивне вирощування, відгодівельний майданчик, канали збуту.

Коваленко М.В. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
В статье рассмотрены резервы повышения эффективности производства продукции мясного скотоводства. Доказано, что внедрение прогрессивных технологий выращивания и кормления молодняка крупного рогатого скота дает возможность повысить уровень продуктивности скота и качество продукции, снизить ее себестоимость и повысить уровень рентабельности производства.
Ключевые слова: эффективность, мясное скотоводство, интенсивное выращивание, откормочная площадка, каналы сбыта.

Kovalenko M.V. ECONOMIC JUSTIFICATION OF MEASURES TO IMPROVE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE
The article deals with reserves efficiency of production beef cattle. It is proved that the introduction of advanced technologies of growing and feeding young cattle makes it possible to improve the productivity of livestock and product quality, reduce its cost and improve profitability.
Keywords: efficiency, beef cattle, intensive livestock, feeding ground, sales channels.

Завантажити статтю (pdf)