ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Дутка Г.Я.
доктор педагогічних наук, професор,
проректор із навчально-методичної і виховної роботи
Львівського інституту економіки і туризму

Статтю присвячено актуальним аспектам формування конкурентних стратегій туристичних підприємств у сучасних умовах. Проаналізовано різні підходи до визначення дефініції «конкурентна стратегія підприємства». Обґрунтовано актуальність дослідження та необхідність удосконалення конкурентної стратегії туристичних підприємств у сучасних умовах. Надано рекомендації щодо розробки туристично-паломницького туру.
Ключові слова: конкурентна стратегія, туристичні підприємства, конкурентні переваги, напрям розвитку, стратегічний розвиток.

Дутка Г.Я. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена актуальным аспектам формирования конкурентных стратегий туристических предприятий в современных условиях. Проанализированы различные подходы к определению дефиниции «конкурентная стратегия предприятия». Обоснована актуальность исследования и необходимость совершенствования конкурентной стратегии туристических предприятий в современных условиях. Даны рекомендации по разработке туристско-паломнического тура.
Ключевые слова: конкурентная стратегия, туристические предприятия, конкурентные преимущества, направление развития, стратегическое развитие.

Dutka G.Yа. FEATURES OF FORMATION OF COMPETITIVE STRATEGIES OF TOURISM ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
Article is devoted to aspects of creating competitive strategies of tourism enterprises in modern conditions. Analyzed different approaches to the definition of "competitive enterprise strategy." Actuality of research and the need to improve the competitive strategies of tourism enterprises in modern conditions. The recommendations on the development of tourism and pilgrimage tour.
Keywords: competitive strategy, tourist enterprises competitive advantages, the direction of strategic development.

Завантажити статтю (pdf)