ЧИМ ПРИВАБЛИВА ЛЬВІВЩИНА ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ СЬОГОДНІ

Воробйов В.В.
аспірант кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій
Львівського університету бізнесу і права

У статті обґрунтовано рівень інвестиційної привабливості Львівської області для інвестора. Виявлено, що рівень інвестиційної привабливості Львівської області характеризується розвиненими санаторно-курортною та туристичною сферами, позитивним географічним середовищем, значною наявністю ресурсного та наукового потенціалу.
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиції, інвестиційний клімат, ресурси, регіональна політика.

Воробьев В.В. ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЛЬВОВЩИНА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ СЕГОДНЯ
В статье обоснован уровень инвестиционной привлекательности Львовской области для инвестора. Выявлено, что уровень инвестиционной привлекательности Львовской области определяется развитыми санаторно-курортной и туристической сферами, положительной географической средой, наличием ресурсного и научного потенциала.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, инвестиционный климат, ресурсы, региональная политика.

Vorobyov V.V. WHAT ATTRACTIVE LVIV REGION FOR INVESTORS TODAY
The article justifies the level of investment attractiveness of Lviv region to investors. It is revealed that the level of investment attractiveness of the Lviv region is well-developed health resort and tourist sphere, the positive geographical environment, in the presence of a significant resource and scientific potential.
Keywords: investment attractiveness, investments, investment climate, resources, regional policy.

Завантажити статтю (pdf)