ПРОЦЕСИ ТА ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ПІДПРИЄМСТВІ

Бриксіна В.О.
студентка
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Шульгіна Л.М.
доктор економічних наук, професор,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Статтю присвячено дослідженню процесів та етапів модернізації виробничої діяльності на підприємстві. Доведено, що ефективна модернізація виробничої діяльності на підприємстві повинна стати необхідною передумовою його інноваційного розвитку. Обґрунтовано, що модернізація виробничої діяльності підприємства має особливе значення як на рівні кожної окремої організаційно-виробничої системи, так і в системі державного соціально-економічного розвитку та нарощення конкурентоспроможності. Акцентовано на необхідності впровадження модернізації виробничої діяльності на вітчизняних підприємствах.
Ключові слова: модернізація, управління, модернізація виробничої діяльності.

Брыксина В.А., Шульгина Л.М. ПРОЦЕССЫ И ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья посвящена актуальной теме исследования процессов и этапов модернизации производственной деятельности на предприятии. Доказано, что эффективная модернизация производственной деятельности на предприятии должна стать необходимой предпосылкой его инновационного развития. Обосновано, что модернизация производственной деятельности предприятия имеет особое значение как на уровне каждой отдельной организационно-производственной системы, так и в системе государственного социально-экономического развития и наращивания конкурентоспособности. Акцентировано внимание на необходимости внедрения модернизации производственной деятельности на отечественных предприятиях.
Ключевые слова: модернизация, управление, модернизация производственной деятельности.

Bryksina V.O., Shulgina L.M. PROCESSES AND STAGES MODERNIZATION MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ACTIVITY AT THE ENTERPRISE
The work is devoted to study of the processes and stages of modernization of production activities of the enterprise. Proven to be an effective modernization of the production activities of the enterprise should become a necessary prerequisite for its innovative development. It is proved that modernization of the production activity of the enterprise is important both at the level of each separate organizational-production system and in the system of state socio-economic development and competitiveness. Attention is accented on the necessity of implementation of the modernization of the production activities of domestic enterprises.
Keywords: modernization, management, modernization of production activities.

Завантажити статтю (pdf)