ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙ РИНКУ ПРАЦІ

Шаповалов В.В.
аспірант кафедри статистики та економічного прогнозування
Харківського національного університету імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто понятійно-категоріальний апарат ринку праці, зокрема такі визначення, як структура, дисбаланс та диспропорції. Проаналізовано економічні теорії, які пов’язані з вищеперерахованими визначеннями: теорія рівноваги Вальраса та принцип «золотого перетину». Розглянуто та виділено основні компоненти ринку праці. Висвітлено головну причину дисбалансу між реальними потребами ринку праці і пропозицією трудових ресурсів. Визначено та систематизовано види диспропорцій на ринку праці.
Ключові слова: ринок праці, структура, дисбаланс, диспропорції, теорія рівноваги, принцип «золотого перетину».

Шаповалов В.В. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ РЫНКА ТРУДА
В статье рассмотрен понятийно-категориальный аппарат рынка труда, в частности такие определения, как структура, дисбаланс и диспропорции. Проанализированы экономические теории, связанные с вышеперечисленными определениями: теория равновесия Вальраса и принцип «золотого сечения». Рассмотрены и выделены основные компоненты рынка труда. Освещена главная причина дисбаланса между реальными потребностями рынка труда и предложением трудовых ресурсов. Определены и систематизированы виды диспропорций на рынке труда.
Ключевые слова: рынок труда, структура, дисбаланс, диспропорции, теория равновесия, принцип «золотого сечения».

Shapovalov V.V. THEORETICAL RESEARCH OF THE LABOR MARKET`S CATEGORIES
Basic concepts and categories of the labor market were considered in the article. In particular it was the following definitions as structure, imbalance and disparities. The article describes the analysis of the economic theories related to the above-mentioned definitions: Walras equilibrium theory and principle of "golden section". The article considers and highlights the main components of the labor market. The main reason of the imbalance between the real labor market needs and demand of labor is highlighted. Kinds of imbalances in the labor market are defined and systemized.
Keywords: labor market structure imbalance, imbalance, equilibrium theory and principle of "golden section".

Завантажити статтю (pdf)