УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Трапаідзе С.М.
аспірант
Вінницького національного аграрного університету

Статтю присвячено дослідженню та вдосконаленню класифікації факторів впливу на вибір маркетингової стратегії підприємства. Проведено розподіл та систематизацію факторів внутрішнього і зовнішнього середовища за класифікаційними групами. Обґрунтовано доцільність та необхідність урахування визначених факторів під час формування та обрання маркетингової стратегії розвитку підприємства.
Ключові слова: фактори впливу, зовнішнє і внутрішнє середовище, маркетингова стратегія.

Трапаидзе С.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ВЫБОР МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена исследованию и усовершенствованию классификации факторов влияния на выбор маркетинговой стратегии предприятия. Проведены распределение и систематизация факторов внутренней и внешней среды по классификационным группам. Обоснованы целесообразность и необходимость учета определенных факторов при формировании и выборе маркетинговой стратегии развития предприятия.
Ключевые слова: факторы влияния, внешняя и внутренняя среда, маркетинговая стратегия.

Trapaidze S.M. IMPROVEMENT OF CLASSIFICATION FACTORS THAT INFLUENCE THE COMPANY’S CHOICE OF MARKETING STRATEGY
The article is devoted to research and improvement of the classification factors that influence the company’s choice of marketing strategy. It is carried out the distribution and systematization of factors of internal and external environment according to classification groups. It is clarified the expediency and necessity of considering certain factors in the formation and selection of marketing strategy of enterprise development.
Keywords: impact factors, external and internal environment, marketing strategy.

Завантажити статтю (pdf)