РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Стаканов Р.Д.
кандидат економічних наук, доцент,
Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті досліджується роль глобального та регіонального рівнів міграційної політики у регулюванні процесу міжнародної трудової міграції. Аналізуються порівняльні значення різних міжнародних організацій та міжнародних договорів у проведенні міграційної політики на національному рівні, а також робляться висновки щодо перспектив глобальної лібералізації міжнародної трудової міграції з урахуванням процесу регіональної економічної інтеграції.
Ключові слова: міжнародна трудова міграція, преференційні торговельні угоди, регіональні консультативні процеси, регулювання міграції.

Стаканов Р.Д. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ
В статье исследуется роль глобального и регионального уровней миграционной политики в регулировании процесса международной трудовой миграции. Анализируются сравнительные значения различных международных организаций и международных договоров при проведении миграционной политики на национальном уровне, а также делаются выводы о перспективах глобальной либерализации международной трудовой миграции с учетом процесса региональной экономической интеграции.
Ключевые слова: международная трудовая миграция, преференциальные торговые соглашения, региональные консультативные процессы, регулирование миграции.

Stakanov R.D. THE REGIONAL AND GLOBAL REGULATION OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION
The paper is devoted to the role of global and regional migration policy in the regulation process of international labour migration. In the article is analyzed the comparative value of various international organizations and international arrangements in carrying out of migration policy at the national level. Conclusions are made concerning the prospects for global liberalization of international migration under the process of regional economic integration.
Keywords: international labour migration, preferential trade agreements, regional consultative processes, migration management.

Завантажити статтю (pdf)