СВІТОВИЙ ДОСВІД МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ: ПРОЦЕС ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Корчагіна Г.А.
кандидат економічних наук,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто історичні засади формування єдиного простору стандартизації, зокрема європейський досвід. Представлено головні принципи стандартизації у вищій освіті в Україні, а також розширений аналіз нормативної та законодавчої бази щодо стандартизації з якості управління підприємством та вимогами до осіб, які займають відповідні посади.
Ключові слова: управління якістю, менеджмент якості, управління підприємством, стандарти, стандартизація.

Корчагина Г.А. МИРОВОЙ ОПЫТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: ПРОЦЕСС ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены исторические основы формирования единого пространства стандартизации, в частности европейский опыт. Представлены основные принципы стандартизации в высшем образовании в Украине, а также расширенный анализ нормативной и законодательной базы по стандартизации качества управления предприятием и требованиями к лицам, которые занимают соответствующие должности.
Ключевые слова: управление качеством, менеджмент качества, управление предприятием, стандарты, стандартизация.

Korchagina G.A. WORLD EXPERIENCE IN QUALITY MANAGEMENT: IMPLEMENTATION PROCESS IN UKRAINE
The article examines the historical foundations of the formation in the common space of standardization, in particular the European experience. In the article the author represented the basic principles of standardization in Ukrainian higher education system. The author also introduced advanced analysis of the regulatory and legal framework for the standardization of enterprise management and quality requirements for persons who occupy the corresponding positions.
Keywords: quality management, management, enterprise management, standards, standardization.

Завантажити статтю (pdf)