ВИБІР МОНЕТАРНОГО РЕЖИМУ В ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

Каліновський Р.О.
аспірант кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто базові варіанти вибору монетарного режиму грошово-кредитної політики. Досліджено їх упровадження різними країнами світу та спричинені ними наслідки. Обґрунтовано переваги застосування режиму інфляційного таргетування задля підвищення ефективності монетарної політики держави. Надано рекомендації щодо подальшого впровадження режиму таргетування інфляції в Україні.
Ключові слова: грошово-кредитна політика, монетарний режим, номінальний якір, таргетування, інфляція.

Калиновский Р.А. ВЫБОР МОНЕТАРНОГО РЕЖИМА В ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНЫХ РЕАЛИЯХ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены базовые варианты выбора монетарного режима денежно-кредитной политики. Исследованы их внедрение различными странами мира и вызванные ими последствия. Обоснованы преимущества применения режима инфляционного таргетирования для повышения эффективности монетарной политики государства. Даны рекомендации относительно дальнейшего внедрения режима таргетирования инфляции в Украине.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, монетарный режим, номинальный якорь, таргетирование, инфляция.

Kalinovskyi R.O. THE CHOICE OF MONETARY REGIME IN THE ECONOMIC AND SOCIAL REALITIES OF UKRAINE
The article discusses the basic choices of a monetary regime of a monetary policy. Their implementation in various countries of the world and the resulting consequences are researched. The benefits of inflation targeting regime for the state’s monetary policy effectiveness enhancing are justified. Recommendations for further implementation of the inflation targeting regime in Ukraine are provided.
Keywords: monetary policy, monetary regime, nominal anchor, targeting, inflation.

Завантажити статтю (pdf)