ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тищенко C.I.
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання
Миколаївського національного аграрного університету

Думлер О.С.
магістр
Миколаївського національного аграрного університету

У статті висвітлено основні складові частини інформаційного забезпечення управління та бізнес-планування в аграрних підприємствах. Розкрито сутність бізнес-планування в аграрних підприємствах за допомогою програми Project Expert як технології, що передбачає систему доказів про вигідність проекту, а також уміщує визначений ступінь життєздатності підприємства, передбачає ризики підприємницької діяльності й перспективний погляд на підприємство та його ринкове середовище.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, аграрне підприємство, інвестиційний план, операційний план, Project Expert, фінансовий план, бізнес-планування.

Тищенко С.И., Думлер О.С. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье отражены основные составляющие информационного обеспечения управления и бизнес-планирования в аграрных предприятиях. Раскрыта сущность бизнес-планирования в аграрных предприятиях с помощью программы Project Expert как технологии, которая предусматривает систему доказательств о выгодности проекта, а также содержит определенную степень жизнеспособности предприятия, предусматривает риски предпринимательской деятельности и перспективный взгляд на предприятие и его рыночную среду.
Ключевые слова: информационное обеспечение, аграрное предприятие, инвестиционный план, операционный план, Project Expert, финансовый план, бизнес-планирование.

Tyshchenko S.I., Dumler O.S. ІNFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND BUSINESS-PLANNING AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article is devoted to main aspects of use of business-planning information technologies in agricultural enterprises. The sense of business-planning in agricultural enterprises was discovered with help the programm Project Expert. The programm Project Expert is a technology that has system of evidences about project advantages. This programm has certain level of enterprise and anticipates risks of entrepreneurship and perspectives of enterprise and its market environment.
Keywords: information technologies, agrarian enterprise, investment plan, operation plan, Project Expert, financial plan, business planning.

Завантажити статтю (pdf)