ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Матвійченко В.А.
аспірант кафедри математичної інформатики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті розроблено органайзер мобільності для організації та розвитку інтернаціоналізації освіти і науки. Цей електронний інструмент спрямований на вирішення проблем, які виникають у міжнародній освітній, інноваційній та науковій діяльності сучасних університетів України та університетів-партнерів, які пов’язані із реалізацією міжнародних програм мобільності студентів, аспірантів, викладачів та науковців, процесів інтернаціоналізації та міждисциплінарних освітніх програм і наукових досліджень для розвитку міжуніверситетської діяльності. Призначення органайзера мобільності полягає в ефективній реалізації та супроводженні державних, Європейських та міжнародних освітніх програм мобільності цілеспрямованого пошуку освітніх установ та програм для навчання та стажування, систематизації інформації про стипендії та гранти університетів-партнерів, інноваційні розробки. Органайзер мобільності забезпечує комплексний підхід до управління університетом, до оптимізації процесів ухвалення рішень, поліпшення комунікації всередині університету та із зовнішнім середовищем. У результаті це дозволить підвищити достовірність та доступність інформації про діяльність університету для всіх суб’єктів системи управління; оптимізувати чисельність персоналу та ефективно використати його робочий час.
Ключові слова: Болонський процес, академічна мобільність, інтернаціоналізація, органайзер мобільності, освіта, наука.

Матвийченко В.А. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В статье разработан органайзер мобильности для организации и развития интернационализации образования и науки. Этот электронный инструмент направлен на решение проблем, возникающих в международной образовательной, инновационной и научной деятельности современных университетов Украины и университетов-партнеров, которые связаны с реализацией международных программ мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, процессов интернационализации и междисциплинарных образовательных программ и научных исследований для развития межуниверситетской деятельности. Назначение органайзера мобильности заключается в эффективной реализации и сопровождении государственных, европейских и международных образовательных программ мобильности целенаправленного поиска образовательных учреждений и программ для обучения и стажировки, систематизации информации о стипендиях и грантах университетов-партнеров, инновационные разработки. Органайзер мобильности обеспечивает комплексный подход к управлению университетом, к оптимизации процессов принятия решений, улучшение коммуникации внутри университета и с внешней средой. В результате это позволит повысить достоверность и доступность информации о деятельности университета для всех субъектов системы управления; оптимизировать численность персонала и эффективно использовать его рабочее время.
Ключевые слова: Болонский процесс, академическая мобильность, интернационализация, органайзер мобильности, образование, наука.

Matviychenko V.A. APPLYING ELECTRONIC TOOLS FOR INCREASING ACADEMIC MOBILITY IN HIGHER EDUCATION
In the article the organizer of mobility and internationalization of education and science were considered. This electronic instrument aimed at solving problems that arise in international education, innovation and research activities of modern universities in Ukraine and partner universities that are associated with the implementation of international programs for the mobility of students, teachers and researchers of internationalization and interdisciplinary educational programs and research for development between university activities. Appointment organizer mobility is effective implementation and support of national, European and international educational mobility programs targeted search of educational institutions and programs for education and training, organizing information about scholarships and grants to partner universities, innovative design. Organizer mobility provides a comprehensive approach to university management to optimize decision-making processes, improve communication within the university and with the environment. As a result, it will increase the reliability and availability of information on the activities of the University for all control systems; optimizing headcount and efficient use of its working hours.
Keywords: the Bologna process, academic mobility, internationalization, mobility organizer, education, science.

Завантажити статтю (pdf)