МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ

Благодир Л.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці
Вінницького національного технічного університету

Оцінено подальші перспективи використання математичних методів в економіці. Зокрема розглянуто виробничу функцію як специфічну економіко-статистичну модель, яка відображає залежність обсягу випуску продукції від факторів виробництва, а також економічний зміст параметрів виробничих функцій, та наведено їх інтерпретацію. Запропоновано методику проведення економічного аналізу на основі виробничої функції.
Ключові слова: ефективність функціонування підприємства, виробнича функція, закон спадної граничної корисності, від’ємний зворотній зв’язок, сукупна факторна продуктивність, алокативна ефективність.

Благодыр Л.Н. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
Оценены последующие перспективы использования математических методов в экономике. В частности рассмотрена производственная функция как специфическая экономико-статистическая модель, отображающая зависимость объема выпуска продукции от факторов производства, а также экономический смысл параметров производственных функций, и приведена их интерпретация. Изложена методика проведения экономического анализа на основе производственной функции.
Ключевые слова: эффективность функционирования предприятия, производственная функция, закон убывающей предельной полезности, отрицательная обратная связь, совокупная факторная производительность, аллокативная эффективность.

Blagodyr L.M. ENTERPRISE PERFORMANCE EVALUATION TECHNIQUE BASED ON THE USE OF PRODUCTION FUNCTIONS
The paper evaluates the further prospects of mathematical methods’ application to the economics. In particular, there had been considered the production function as the specific economic and statistical model, mapping the production output dependence on the production factors, as well as the economic essence of the production functions’ parameters along with their interpretation. There had also been suggested the methodic for conducting the economic analysis, based upon the production function.
Keywords: enterprise efficiency, production function, law of diminishing marginal utility, negative feedback, total factor productivity, allocative efficiency.

Завантажити статтю (pdf)