МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ БІОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СВИНАРСТВІ

Чмир С.О.
аспірант кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті розглянуто необхідність упровадження на свинарських підприємствах ефективного внутрішнього контролю. Систематизовано наукові підходи до тлумачення терміну «контроль». Досліджено основи побудови системи контролю біологічних перетворень у свинарстві. Розкрито методику проведення контролю біологічних перетворень у свинарстві, визначено її основні етапи. Виділено типові порушення, що виникають у процесі біологічних перетворень у свинарстві.
Ключові слова: контроль, методика, суб’єкти контролю, об’єкти контролю, свинарство.

Чмыр С.А. МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СВИНОВОДСТВЕ
В статье рассмотрена необходимость внедрения на свиноводческих предприятиях эффективного внутреннего контроля. Систематизированы научные подходы к определению термина «контроль». Исследованы основы построения системы контроля биологических преобразований в свиноводстве. Раскрыта методика проведения контроля биологических преобразований в свиноводстве, определены ее основные этапы. Выделены типичные нарушения, возникающие в процессе биологических преобразований в свиноводстве.
Ключевые слова: контроль, методика, субъекты контроля, объекты контроля, свиноводство.

Chmyr S.O. METHODS OF CONTROL BIOLOGICAL TRANSFORMATIONS IN PIG BREEDING
The article is studied the need to implement in pig breeding enterprises of effective internal control. Systematized scientific approaches the interpretation of the term "control". The basics of constructing the system of control biological transformations in pig farming is explored. The methods of control of biological transformations in pig farming have been described, taking into identifying its main stages. There have been identified the possible typical malfunctions that occur in the process of biological transformations in pig breeding.
Keywords: control, method, subjects of control, objects of control, pig breeding.

Завантажити статтю (pdf)