КОНСОЛІДОВАНИЙ НАГЛЯД: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Миненко Л.М.
заступник начальника відділу
Департаменту банківського нагляду
Національного банку України,
аспірант
Сумського державного університету

У статті розкрито сутність консолідованого нагляду та узагальнено основні міжнародні документи, які визначають порядок його застосування. Досліджено моделі консолідованого банківського нагляду зарубіжних країн та повноваження наглядових органів. Систематизовано основні принципи організації та здійснення консолідованого нагляду. Досліджено напрями розвитку консолідованого нагляду в Україні та проблеми його практичного застосування.
Ключові слова: консолідований нагляд, наглядовий орган, принципи, повноваження.

Миненко Л.Н. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ НАДЗОР: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
В статье представлена сущность консолидированного надзора и обобщены основные международные документы, определяющие порядок его применения. Исследованы модели консолидированного банковского надзора зарубежных стран и полномочия надзорных органов. Систематизированы основные принципы организации и проведения консолидированного надзора. Исследованы основные направления развития консолидированного надзора в Украине и основные проблемы его практического применения.
Ключевые слова: консолидированный надзор, надзорный орган, принципы, полномочия.

Minenko L.M. CONSOLIDATED SUPERVISION: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
The article presents the essence of consolidated supervision and summarizes the main international instruments of its application. Foreign models of consolidated banking supervision and powers of the Supervisory authoritieswere investigated. The principles of organization and conduct of consolidated supervision war also systemized. The paper studies main directions of the development–of consolidated supervision in Ukraine and, problems of it application.
Keywords: consolidated supervision, Supervisory authority, principles, powers.

Завантажити статтю (pdf)