ЗАСТОСУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ПРУДЕНЦІЙНОМУ РЕГУЛЮВАННІ СТРАХОВОГО РИНКУ

Корват О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління фінансовими послугами
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті обґрунтовано доцільність застосування синергетичного підходу під час пруденційного регулювання страхового ринку. Розкрито властивості складних систем і сутність криз із позиції синергетики, виокремлено звичайне та антикризове регулювання страхового ринку. Запропоновано пруденційні заходи антикризового регулювання, що направлені на стимулювання самоорганізації страхового ринку України.
Ключові слова: синергетичний підхід, пруденційне регулювання, страховий ринок, складна система, криза, синергетика, антикризове регулювання, самоорганізація.

Корват E.В. ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРУДЕНЦИАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СТРАХОВОГО РЫНКА
В статье обоснована целесообразность применения синергетического подхода при пруденциальном регулировании страхового рынка. Раскрыты свойства сложных систем и сущность кризисов с точки зрения синергетики. Выделены обычное и антикризисное регулирование страхового рынка. Предложены пруденциальные меры антикризисного регулирования, направленные на стимулирование самоорганизации страхового рынка Украины.
Ключевые слова: синергетический подход, пруденциальное регулирование, страховой рынок, сложная система, кризис, синергетика, антикризисное регулирование, самоорганизация.

Korvat O.V. APPLICATION OF THE SYNERGISTIC APPROACH IN THE PRUDENTIAL REGULATION OF INSURANCE MARKET
The article is substantiated the usefulness of the synergetic approach to the prudential regulation of insurance market. The properties of complex systems and the essence of crises in terms of Synergetic were disclosed. The common regulation and the anti-crisis regulation of the insurance market were distinguished. The prudential measures of anti-crisis regulation aimed at encouraging self-organization of the Ukrainian insurance market were proposed.
Keywords: synergetic approach, prudential regulation, insurance market, complex system, crisis, Synergetic, anti-crisis regulation, self-organization.

Завантажити статтю (pdf)