ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Бондаренко О.С.
кандидат економічних наук, доцент,
Херсонський національний технічний університет

У статті проаналізовано стан легкої промисловості в економіці України, обґрунтовано позитивні та негативні тенденції функціонування підприємств галузі, визначено проблеми управління фінансами та доведено домінуючий вплив чинників внутрішнього розвитку системи управління динамічним станом фінансових ресурсів на розробку напрямів їх усунення.
Ключові слова: фінанси, легка промисловість, фінансове управління, розвиток.

Бондаренко Е.С. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
В статье проанализировано состояние легкой промышленности в экономике Украины, обоснованы позитивные и негативные тенденции функционирования предприятий отрасли, определены проблемы управления финансами и доказано доминирующее влияние факторов внутреннего развития системы управления динамическим состоянием финансовых ресурсов на разработку направлений их устранения.
Ключевые слова: финансы, легкая промышленность, финансовое управление, развитие.

Bondarenko E.S. TRENDS OF DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY AND CURRENT PROBLEMS OF FINANCIAL MANAGEMENT
The article was analysed condition of light industry in Ukrainian economic, justified positive and negative trends of industry function, defined financial management problems and proved domination effect on directions of elimination development factors of interior development system of dynamic state of financial resources management.
Keywords: finance, light industry, financial management, development.

Завантажити статтю (pdf)