СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Богма О.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та кредиту
Запорізького національного університету

Статтю присвячено дослідженню взаємозв’язку та впливу бюджетної безпеки на національну безпеку країни. Сформульовано визначення сутності бюджетної безпеки, що передбачає такий стан бюджетної системи, за якого відбувається повна реалізація національних інтересів в бюджетній сфері. Визначено, що бюджетну систему, за умов наявності реальних та потенційних загроз, доцільно розглядати з точки зору відносної бюджетної безпеки, що дозволяє більш ґрунтовно досліджувати стан бюджетного процесу з урахування кризових явищ.
Ключові слова: бюджетна безпека, бюджетна система, відносна бюджетна безпека, стан бюджетного процесу, національні інтереси.

Богма Е.С. СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Статья посвящена исследованию взаимосвязи и влияния бюджетной безопасности на национальную безопасность страны. Сформулировано определение сущности бюджетной безопасности, что предполагает такое состояние бюджетной системы, при котором происходит полная реализация национальных интересов в бюджетной сфере. Определено, что бюджетную систему, при условии наличия реальных и потенциальных угроз, целесообразно рассматривать с точки зрения относительной бюджетной безопасности, что позволяет более основательно исследовать состояние бюджетного процесса с учетом кризисных явлений.
Ключевые слова: бюджетная безопасность, бюджетная система, относительная бюджетная безопасность, состояние бюджетного процесса, национальные интересы.

Bogma E.S. THE ESSENCE OF BUDGET SECURITY IN THE SYSTEM OF ENSURING NATIONAL INTERESTS
The article is devoted to the study of the relationship and the impact of budgetary security at the country's national security. Definition of the essence of budget security, which implies that the condition of the budgetary system in which there is full realization of national interests in the public sector. Determined that the budget system, subject to the availability of real and potential threats, it is advisable to consider from the point of view of relative fiscal security, allowing you to more thoroughly examine the state budgetary process from the crisis.
Keywords: fiscal security, budget system, relative fiscal security, state budget process, national interests.

Завантажити статтю (pdf)