СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Лисак В.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Статтю присвячено дослідженню зародження та розвитку поняття «заробітна плата», аналізу його сутності як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Досліджено основні функції заробітної плати та її ролі в процесі трудової діяльності персоналу підприємств. Розкрито мотиваційну функцію заробітної плати. Визначено роль тарифної системи оплати праці та її застосування в західних країнах.
Ключові слова: заробітна плата, форми оплати праці, функції заробітної плати, соціальні гарантії, мотивація праці, основна заробітна плата, додаткова оплата праці, мінімальна заробітна плата.

Лысак В.Ю. СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Статья посвящена исследованию зарождения и развития понятия «заработная плата», анализу его сущности как зарубежными, так и отечественными учеными. Исследованы основные функции заработной платы и ее роль в процессе трудовой деятельности персонала предприятий. Раскрыта мотивационную функцию заработной платы. Определена роль тарифной системы оплаты труда и ее применение в западных странах.
Ключевые слова: заработная плата, формы оплаты труда, функции заработной платы, социальные гарантии, мотивация труда, основная заработная плата, дополнительная оплата труда, минимальная заработная плата.

Lysak V.Yu. SUMMARY OF WAGES AND ITS MEANING IN THE PROCESS OF ECONOMIC MANAGEMENT NOW
The article investigates the origin and development of the concept of “wages”, the analysis of its essence both foreign and domestic scientists. The basic function of wages and its role in the process of employment of staff of enterprises. Disclosed motivational function of wages. The role of tariff remuneration system and its application in Western countries.
Keywords: salary, wage forms, functions, salaries, social security, motivation, basic salary, additional pay, minimum wage.

Завантажити статтю (pdf)