АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Ясінецька І.А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри інформаційних технологій
Подільського державного аграрно-технічного університету

У статті обґрунтовано теоретико-методичні підходи аналізу ефективності управління земельними ресурсами. Цей підхід передбачає використання інтегрального показника, який враховує систему еколого-економічних параметрів, що дають змогу органам державної та місцевої влади, а також суб’єктам господарювання приймати адекватні управлінські рішення й забезпечувати збалансоване землекористування.
Ключові слова: раціональне управління земельними ресурсами, земельні ресурси, правова база, законодавство, кадастр, оцінка землі, особливості управління, інтегральний показник.

Ясинецкая И.А. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
В статье обоснованы теоретико-методические подходы анализа эффективности управления земельными ресурсами. Этот подход предусматривает использование интегрального показателя, который учитывает систему эколого-экономических параметров, позволяющих органам государственной и местной власти, а также субъектам хозяйствования принимать адекватные управленческие решения и обеспечивать сбалансированное землепользование.
Ключевые слова: рациональное управление земельными ресурсами, земельные ресурсы, правовая база, законодательство, кадастр, оценка земли, особенности управления, интегральный показатель.

Yasinetska I.A. ANALYSIS OF EFFICACYY OF LAND MANAGEMENT
In the article the theoretical and methodological approaches to the analysis of land management. This approach involves the use of an integral index, which takes into account the system of environmental and economic parameters to enable bodies of state and local authorities, as well as business entities to take adequate management decisions and ensure a balanced land use.
Keywords: sustainable management of land resources, land resources, legal framework, legislation, cadaster, land valuation, management features, integral indicator.

Завантажити статтю (pdf)