РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Юрченко А.Ю.
старший викладач кафедри економіки і підприємництва
Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика

У статті проаналізовано теоретичні підходи до сутності загроз регіональній економічній безпеці. Розроблено основні класифікатори загроз економічній безпеці регіону. Визначено найбільш значимі загрози сучасному соціально-економічному розвитку в регіоні.
Ключові слова: загроза, економічна безпека, регіон, регіональне управління, системний підхід, трансформаційна економіка.

Юрченко А.Ю. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье проанализированы теоретические подходы к сущности угроз региональной экономической безопасности. Разработаны основные классификаторы угроз экономической безопасности региона. Определены наиболее значимые угрозы современному социально-трансформационному экономическому развитию в регионе.
Ключевые слова: угроза, экономическая безопасность, регион, региональное управление, системный подход, трансформационная экономика.

Yurchenko A.Y. THEORY AND PRACTICE DEVELOPMENT OF DEFINITION OF ECONOMIC SECURITY THREATS IN THE REGION IN TRANSFORMATION ECONOMIС
The article analyzes the theoretical approaches to the essence of regional economic security threats. The basic classifications of economic security threats of the region are developed. The most important threats to modern transformational socio-economic development in the region are identified.
Keywords: threat, economic security, region, regional management, system approach, transformational economy.

Завантажити статтю (pdf)