ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Мариненко Н.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та фінансів
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

У роботі проаналізовано наукові підходи до розвитку підприємств на сучасному етапі. Встановлено, що найбільш поширеними підходами до розвитку підприємств є: інноваційний, економічний, стратегічний, маркетинговий і конкурентний. Обґрунтовано доцільність застосування та обмеження у використанні кожного з них. Відзначено, що досліджувані підходи мають значні переваги у використанні, проте вони, як правило, відображають лише деякі аспекти розвитку підприємства. Виявлено, що спільною ознакою між розглянутими підходами є необхідність пристосування підприємства до нових умов функціонування в зовнішньому середовищі.
Ключові слова: розвиток підприємства, підходи: інноваційний, економічний, стратегічний, маркетинговий, конкурентний.

Мариненко Н.Ю. ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В работе проанализированы научные подходы к развитию предприятий на современном этапе. Установлено, что наиболее распространенными подходами к развитию предприятий являются: инновационный, экономический, стратегический, маркетинговый и конкурентный. Обоснована целесообразность применения и ограничения в использовании каждого из них. Отмечено, что исследуемые подходы имеют значительные преимущества в использовании, однако они, как правило, отражают лишь некоторые аспекты развития предприятия. Выявлено, что общим признаком между рассмотренными подходами является необходимость приспособления предприятия к новым условиям функционирования во внешней среде.
Ключевые слова: развитие предприятия, подходы: инновационный, экономический, стратегический, маркетинговый, конкурентный.

Marynenko N.Yu. APPROACHES TO THE ENTERPRISES’ DEVELOPMENT: A METHODOLOGICAL ANALYSIS
Scientific approaches concerning the enterprises’ development under modern conditions are analyzed in the paper. It is found out that innovative, economic, strategic, marketing and competitive approaches are the most common ones to be used. The expediency and limitations of their use are substantiated. It is stated that the approaches being studied possess significant advantages in use, but they usually represent only some aspects of the enterprise’s development. It is determined that the need for the enterprise’s adaptation to new functioning conditions dictated by the external environment is a common feature between the studied approaches.
Keywords: enterprise’s development approaches: innovative, economic, strategic, marketing, competitive.

Завантажити статтю (pdf)