ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Литвинов А.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Литвинова О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва
Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

Статтю присвячено питанням формування ринкової стратегії в системі забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Розкрито основні складові стратегії та етапи її формування. Обґрунтовано поліпшення довгострокових перспектив сільськогосподарського підприємства. На прикладі успішної сільськогосподарської компанії показано ефективність підходу.
Ключові слова: сільське господарство, ринкові стратегії, сталий розвиток, економіка, маркетинг.

Литвинов А.И., Литвинова Е.Н. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена вопросам формирования рыночной стратегии в системе обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий. Раскрыты основные составляющие стратегии и этапы ее формирования. Обосновано повышение долгосрочных перспектив сельскохозяйственного предприятия. На примере успешной сельскохозяйственной компании показана эффективность подхода.
Ключевые слова: сельское хозяйство, рыночные стратегии, устойчивое развитие, экономика, маркетинг.

Litvinov A.I., Litvinova O.M. MARKET STRATEGY SHAPING IN THE SYSTEM OF SECURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
The paper is devoted to the issues of shaping the market strategy it the system of measures aimed to secure the sustainable development of agricultural enterprises. Main components of the strategy along with the stages of its shaping were unveiled. Improving of long term perspectives for an agricultural enterprise was substantiated. Efficiency of the approach was shown by the example of successful agricultural company.
Keywords: agriculture, market strategies, sustainable development, economy, marketing.

Завантажити статтю (pdf)