МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Зянько В.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів
Вінницького національного технічного університету
Ревенко В.С.
студент
Вінницького національного технічного університету

Виявлено проблеми розробки механізму управління фінансовим важелем та рентабельністю позикового капіталу. Визначено чинники ефективного управління можливими ризиками залучення позикового капіталу. Розроблено механізм управління рентабельністю позикового капіталу підприємства.
Ключові слова: капітал, рентабельність, фінансовий леверидж, залучений капітал, позиковий капітал, ставка кредиту.

Зянько В.В., Ревенко В.С. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Выявлены проблемы разработки механизма управления финансовым рычагом и рентабельностью заемного капитала. Определены факторы эффективного управления возможными рисками привлечения заемного капитала. Разработан механизм управления рентабельностью заемного капитала предприятия.
Ключевые слова: капитал, рентабельность, финансовый леверидж, привлеченный капитал, заемный капитал, ставка кредита.

Zianko V.V., Revenko V.S. CONTROL MECHANISM OF ENTERPRISE’S LOAN CAPITAL MANAGEMENT
There has been identified the main issues of the development management mechanism and of financial leverage and profitability of the extra capital. Factors of the efficient control of possible risks of attracted debt capital were determined. Control mechanism for margin the enterprise’s loan capital was developed.
Keywords: capital, profitability, financial leverage, debt capital, loan capital, loan rate.

Завантажити статтю (pdf)