СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Гречуха А.О.
аспірант кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Національного університету біоресурсів та природокористування

У статі висвітлено актуальність вивчення маркетингової політики розподілу для роботи підприємств в умовах ринкової економіки. Проаналізовано завдання МПР та їх класифікацію у працях вітчизняних і закордонних вчених. Привернуто увагу до того факту, що комплекс маркетингових заходів, які використовуються при плануванні, виробництві та просуванні продукції, є невід’ємною складовою маркетингової політики розподілу. Наголошено на необхідності інтеграції маркетингу в процеси планування, виробництва та просування товару. Запропоновано два підходи для поділу сучасної маркетингової політики на складові. Зазначено сильні та слабкі сторони кожного із запропонованих методів.
Ключові слова: маркетингова політика розподілу, складові сучасної маркетингової політики розподілу, маркетингові дослідження.

Гречуха А.О. СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье освещена актуальность изучения маркетинговой политики распределения для работы предприятий в условиях рыночной экономики. Проанализированы задачи МПР и их классификация в работах отечественных и зарубежных ученых. Привлечено внимание к тому факту, что комплекс маркетинговых мероприятий, которые используются при планировании, производстве и продвижении продукции, является неотъемлемой составляющей маркетинговой политики распределения. Отмечена необходимость интеграции маркетинга в процессы планирования, производства и продвижения товара. Предложены два подхода для разделения современной маркетинговой политики на составляющие. Указаны сильные и слабые стороны каждого из предложенных методов.
Ключевые слова: маркетинговая политика распределения, составляющие современной маркетинговой политики распределения, маркетинговые исследования.

Grechukha A.O. THE COMPONENTS OF MODERN MARKETING DISTRIBUTION POLICY
The article describes the relevance of the study of marketing distribution policy for enterprises in a market economy. The work analyzes the objectives of MDP and its classification in the work of Ukrainian and foreign scientists. Attention is drawn to the fact that the set of marketing activities, which are used in the planning, production and promotion of products, is an integral part of distribution policy in marketing. It is also proposed two approaches for the separation of modern marketing policy components. The strengths and weaknesses of each method are discussed in this work.
Keywords: marketing distribution policy, components of a modern marketing distribution policy, marketing research.

Завантажити статтю (pdf)