АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Величко В.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств,
бізнес-адміністрування та регіонального розвитку
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Гайденко С.М.
асистент кафедри економіки підприємств,
бізнес-адміністрування та регіонального розвитку
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Статтю присвячено актуальним питанням управління розвитком підприємств житлово-комунального господарства. Проаналізовано та систематизовано основні проблеми розвитку сучасних підприємств житлово-комунального господарства. Досліджено світовий досвід управління житлово-комунальною сферою. Надано рекомендації щодо формування моделі управління розвитком підприємств житлово-комунального господарства.
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, управління розвитком, ефективність управління, методи управління, стратегія, модель.

Величко В.В., Гайденко С.Н. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена актуальным вопросам управления развитием предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Проанализированы и систематизированы основные проблемы развития современных предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Исследован мировой опыт управления жилищно-коммунальной сферой. Даны рекомендации по формированию модели управления развитием предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, управление развитием, эффективность управления, методы управления, стратегия, модель.

Velychko V.V., Gaidenko S.N. TOPICAL ISSUES OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
The article is devoted to topical issues of management of development of the enterprises of housing and communal services. Analyzed and systematized basic problems of development of modern enterprises of housing and communal services. Studied the world experience of management of housing and communal services sphere. Recommendations on formation of model of management of development of enterprises of housing and communal services.
Keywords: housing and communal services, management development, effective management, governance, strategy, model.

Завантажити статтю (pdf)