СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Білан О.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій
Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено складові частини корпоративної соціальної відповідальності. Запропоновано основні рівні формування соціально відповідального підприємства. Окреслено напрями державної підтримки підприємств щодо практичної реалізації принципів ділової досконалості. Визначено основні чинники позитивного впливу корпоративної соціальної відповідальності на підвищення ефективності бізнесу.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, ділова досконалість, сталий розвиток.

Билан О.С. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье исследованы составляющие корпоративной социальной ответственности. Предложены основные уровни формирования социально ответственного предприятия. Определены направления государственной поддержки предприятий по практической реализации принципов делового совершенства. Определены основные факторы положительного влияния корпоративной социальной ответственности на повышение эффективности бизнеса.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, деловое совершенство, устойчивое развитие.

Bilan O.S. MODERN TRENDS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
In the article the components of corporate social responsibility. The basic level of formation socially responsible enterprise. The directions of the state support of the enterprises on the practical implementation of the principles of business excellence. The main factors of the positive impact of CSR on improving business efficiency.
Keywords: corporate social responsibility, business excellence, sustainable development.

Завантажити статтю (pdf)