СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПОЛІТИЦІ СПРИЯННЯ УПРАВЛІННЮ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Колісник Г.М.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту
Ужгородського національного університету

У статті з’ясовано сутність, поняття та необхідність державного регулювання підприємництва. Досліджено, що основними пріоритетами в політиці сприяння управлінню витратами підприємництва є принципи і методи, в яких полягає мета управління. З’ясовано, що державному регулюванню в політиці сприяння управлінню витратами підприємництва притаманні такі основні функції, як: організаційна, захисна, стабілізаційна. Об’єднавши основні ознаки державного регулювання витратами підприємницького сектору за всіма трьома підходами, сутність авторського визначення полягає в тому, що державне регулювання витратами підприємницького сектору є системною сукупністю взаємопов’язаних методів і засобів для здійснення заходів підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держави в процесі цілеспрямованого впливу на формування витрат підприємницького сектору.
Ключові слова: державне регулювання підприємництва, державна політика розвитку підприємництва, державне регулювання витратами, механізм державного регулювання економіки, мета державного регулювання, завдання державного регулювання, методи державного регулювання.

Колесник Г.Н. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПОЛИТИКЕ СОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье выяснено сущность, понятие и необходимость государственного регулирования предпринимательства. Доказано, что основными приоритетами в политике содействии управлению затратами предпринимательства являются принципы и методы, в которых состоит цель управления. Выяснено, что государственному регулированию в политике содействии управлению затратами предпринимательства присущи такие основные функции, как: организационная, защитная, стабилизационная. Объединив основные признаки государственного регулирования затратами предпринимательского сектора по всем трем подходами, сущность авторского определения заключается в том, что государственное регулирование затратами предпринимательского сектора является системной совокупностью взаимосвязанных методов и средств для осуществления мероприятий поддерживающей, компенсационной и регулирующей деятельности государства в процессе целенаправленного влияния на формирование расходов предпринимательского сектора.
Ключевые слова: государственное регулирование предпринимательства, государственная политика развития предпринимательства, государственное регулирование затратами, механизм государственного регулирования экономики, цель государственного регулирования, задачи государственного регулирования, методы государственного регулирования.

Kolesnik G.N. THE ESSENCE OF STATE REGULATION POLICY PROMOTING ENTERPRISE COST MANAGEMENT
The article revealed the essence, the concept and the need for state regulation of business. It’s revealed that the main priorities in the policies promoting cost management business principles and methods is, which is the purpose of management. It was found that state regulation policy promoting cost management business has the following main functions as: organizational, protective, stabilizing. By combining the main features of state regulation of business sector expenditure on all three approaches, the essence of the author’s determination is that the costs of government regulation of the business sector are systemic interrelated set of methods and tools for activities supportive, compensatory and regulatory activities in the targeted states effects on the building costs of the business sector.
Keywords: government regulation of business, public policy development, regulation costs, mechanism of state regulation of the economy, purpose of government regulation, task of government regulation, methods of state regulation.

Завантажити статтю (pdf)