РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Бурик З.М.
кандидат наук з державного управління, докторант
Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

У науковій статті проаналізовано сталий розвиток стосовно регулювання національної економіки. Зображено структуру забезпечення стратегії сталого розвитку для підтримки розвитку економіки держави. Наведено основи формування державної політики сталого розвитку в Україні. Проведено аналіз існуючої стратегії сталого розвитку, виявлено проблеми, їх вирішення та перспективи розвитку національної економіки.
Ключові слова: державне регулювання, сталий розвиток, стратегія, управління, національна економіка.

Бурик З.М. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В научной статье проанализировано устойчивое развитие по регулированию национальной экономики. Изображено структуру обеспечения стратегии устойчивого развития для поддержки развития экономики государства. Приведены основы формирования государственной политики устойчивого развития в Украине. Проведен анализ существующей стратегии устойчивого развития, выявлены проблемы, их решения и перспективы развития национальной экономики.
Ключевые слова: государственное регулирование, устойчивое развитие, стратегия, управление, национальная экономика.

Buryk Z.M. REGULATION OF NATIONAL ECONOMY ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
In this scientific article were analyzed regarding regulation of sustainable development of the national economy. It depicted structure to ensure sustainable development strategy to support the development of national economy. An foundations of public policy for sustainable development in Ukraine. The analysis of existing sustainable development strategy, identified problems, their solutions and prospects of the national economy was conducted.
Keywords: government regulation, sustainable development, strategy, management, national economy.

Завантажити статтю (pdf)