ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ МОЛОЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК

Філатова Л.С.
асистент кафедри менеджменту і моделювання в економіці
Вінницького національного технічного університету

Марчук А.О.
студентка факультету менеджменту
Вінницького національного технічного університету

У статті досліджено основні проблеми вітчизняної молочної галузі, які перешкоджають виходу молокопереробних підприємств на міжнародний ринок. Визначено рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Запропоновано основні напрями покращення їх діяльності та необхідні заходи для виходу українських підприємств молочної галузі на європейський ринок.
Ключові слова: перспективи, проблеми, продукція, зовнішні ринки, молочна галузь.

Филатова Л.C., Марчук А.А. ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДА МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
В статье исследованы основные проблемы отечественной молочной отрасли, которые препятствуют выходу молокоперерабатывающих предприятий на международный рынок. Определен уровень конкурентоспособности отечественных предприятий. Предложены основные направления улучшения их деятельности и необходимые меры для выхода украинских предприятий молочной отрасли на европейский рынок.
Ключевые слова: перспективы, проблемы, продукция, внешние рынки, молочная отрасль.

Filatova L.S., Marchuk A.A. PROBLEMS OF THE RELEASE OF NATIONAL MILK PROCESSING ENTERPRISES ON THE INTERNATIONAL MARKET
This article explores the main problems of national dairy industry that prevent the release of milk processing enterprises in the international market. The level of competitiveness of domestic enterprises is defined. Main areas to improve their activity and measures necessary to exit Ukrainian dairy industry in the European market are proposed.
Keywords: prospects, problems, products, foreign markets, dairy industry.

Завантажити статтю (pdf)