МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН НА КВАРТИРИ В МНОЖИННІЙ РЕГРЕСІЇ

Ковпак Е.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Малець В.В.
студент факультету економічної інформатики і менеджменту
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

У статті проаналізовано ціноутворюючі фактори на ринку нерухомості. Показано результати кластеризації історичних районів м. Харкова за рівнем цін на житлову нерухомість. Запропоновано вид множинної регресії із використанням фіктивних змінних для опису характеристик поточного стану та місцезнаходження об’єкту нерухомості. Наведено результати оцінки параметрів моделі множинної регресії для цін пропозиції на однокімнатні квартири у м. Харкові.
Ключові слова: прогнозування, множинна регресія, фіктивні змінні, ціна квартири, первинний ринок житла, гетероскедастичність.

Ковпак Э.А., Малец В.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА КВАРТИРЫ В МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
В статье проанализированы ценообразующие факторы на рынке недвижимости. Показаны результаты кластеризации исторических районов г. Харькова по уровню цен на жилую недвижимость. Предложен вид множественной регрессии с использованием фиктивных переменных для описания характеристик текущего состояния и местонахождения объекта недвижимости. Приведены результаты оценки параметров модели множественной регрессии для цен предложения на однокомнатные квартиры в г. Харькове.
Ключевые слова: прогнозирование, множественная регрессия, фиктивные переменные, цена квартиры, первичный рынок жилья, гетероскедастичность.

Kovpak E.O., Malets V.V. MODELLING RESIDENTIAL REAL ESTATE PRICES IN MULTIPLE REGRESSION
The pricing factors in the real estate market have been analyzed in the article. The results of clustering the historical districts of Kharkov by level of residential real estate prices have been shown. The specification of the multiple regression including dummy variables to describe the characteristics of the current status and location of the property has been proposed. The results of the estimation for multiple regression for the bid prices for one-bedroom apartments in Kharkov have been shown.
Keywords: forecasting, multiple regression, dummy variables, price of the apartment, primary housing market, heteroscedasticity.

Завантажити статтю (pdf)