ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ

Циганова О.С.
старший викладач кафедри «Облік і економічний аналіз»
Національного університету кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова

У статті розглянуто сучасний стан системи внутрішньогосподарського обліку на підприємствах авіаційної промисловості. Виявлено один із головних недоліків діючої системи. Запропоновано систему збалансованих показників для оцінювання діяльності співробітників підприємства. Визначено підрозділи, які контролюють показники. Схематично зображено взаємозв’язок цільових показників для управління замовленнями.
Ключові слова: система внутрішньогосподарського обліку, підрозділи підприємства, збалансовані показники, взаємозв’язок показників.

Цыганова А.С. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотрено современное состояние системы внутрихозяйственного учета на предприятиях авиационной промышленности. Обнаружен один из главных недостатков действующей системы. Предложена система сбалансированных показателей для оценки деятельности сотрудников предприятия. Определены подразделения, контролирующие показатели. Схематически изображена взаимосвязь целевых показателей для управления заказами.
Ключевые слова: система внутрихозяйственного учета, подразделения предприятия, сбалансированные показатели, взаимосвязь показателей.

Tsyganova O.S. IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL ACCOUNTING SYSTEM AT INDUSTRIAL ENTERPRISES
The current state of the internal accounting system at the enterprises of the aviation industry is analyzed. One of the main shortcomings of the current system is found. The balanced scorecard system is suggested to evaluate staff activity. The departments that control performance are identified. Interrelation of order management indicators is depicted.
Keywords: internal accounting system, departments, balanced scorecard, interrelation of indicators.

Завантажити статтю (pdf)