ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Скрипник М.Є.
кандидат економічних наук,
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено питання організації стратегічного обліку в умовах інноваційної діяльності підприємства. Проаналізовано сутність та проведено методологічну систематизацію стратегічного обліку. Розроблено модель організації стратегічного обліку інноваційного підприємства. Запропоновано ввести рахунок «Синергетичний ефект» для відображення суми, що утворюється від взаємного впливу вартості інновацій та гудвілу.
Ключові слова: організація стратегічного обліку, стратегічний облік інновацій, стратегічний облік власності, гудвіл, принцип архітектоніки, синергетичний ефект.

Скрипник Н.Е. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье исследованы вопросы организации стратегического учета в условиях инновационной деятельности предприятия. Проанализирована сущность и проведена методологическая систематизация стратегического учета. Разработана модель организации стратегического учета инновационного предприятия. Предложено ввести счет «Синергетический эффект» для отражения суммы, образующейся от взаимного влияния стоимости инноваций и гудвилла.
Ключевые слова: организация стратегического учета, стратегический учет инноваций, стратегический учет собственности, гудвилл, принцип архитектоники, синергетический эффект.

Skrypnyk M.E. ORGANIZATION OF STRATEGIC ACCOUNTING IN THE INNOVATIVE ACTIVITY
The article investigates questions of the organization of the strategic accounting in the conditions of innovative activity of the enterprise. We analyzed the nature and done a methodological systematization of strategic accounts. The model is developed of organization strategic accounting innovative enterprise. It is proposed to introduce account «synergistic effect» to reflect the amounts resulting from the mutual influence of the value of innovation and goodwill.
Keywords: organization of strategic accounting, strategic accounting of innovation, strategic accounting of property, goodwill, architectonic principle, synergistic effect.

Завантажити статтю (pdf)