ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Нагорна І.В.
викладач кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто теоретичні аспекти змістовного наповнення поняття «облікове забезпечення оцінки фінансової стійкості». Сформульовано низку узагальнюючих теоретико-методичних положень, які розкривають зміст облікового забезпечення як інформаційного підґрунтя в оцінці фінансової стійкості підприємства. Сформовано та згруповано показники для розрахунку коефіцієнтів щодо оцінки фінансової стійкості, ґрунтуючись на методичних аспектах, визначених НП(С)БО 1.
Ключові слова: облікове забезпечення, фінансова стійкість, оцінка, коефіцієнти, показники, звітність.

Нагорная И.В. УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты смыслового наполнения понятия «учетное обеспечение оценки финансовой устойчивости». Сформулирован ряд обобщающих теоретико-методических положений, раскрывающих содержание учетного обеспечения как информационного основания в оценке финансовой устойчивости предприятия. Сформированы и сгруппированы показатели для расчета коэффициентов в оценке финансовой устойчивости, основываясь на методических аспектах, определенных НП(С)БУ 1.
Ключевые слова: учетное обеспечение, финансовая устойчивость, оценка, коэффициенты, показатели, отчетность.

Nagorna I.V. ACCOUNTING PROVISION OF ASSESSMENT OF AN ENTERPRISE’S BUSINESS SOLVENCY
The theoretical aspects of the notion “accounting background of assessment of an enterprise’s business solvency” are examined in the article. There were formed a range of generalized theoretical and methodological provisions which explain the meaning of accounting provision as information background in the process of business solvency assessment. Indicators to calculate coefficients of business solvency were formed and bunched based on methodological aspects stipulated by National Accounting Standard 1.
Keywords: accounting background, business solvency, assessment, coefficients, indicators, reports.

Завантажити статтю (pdf)