БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯ

Гільорме Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,
провідний науковий співробітник НДІ енергетики
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Кузнецова О.М.
студентка
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

У статті розглянуто екологічний облік як інформаційна підтримка прийняття екологічних рішень у системі енергоощадження. Розкрито сутність екологічного обліку, досліджено міжнародну практику впровадження екологічних аспектів у систему обліку й звітності та можливість їх впровадження в обліково-аналітичну практику вітчизняних підприємств.
Ключові слова: екологічний облік, екологічний менеджмент, система «хижак – жертва», сталий розвиток.

Гильорме Т.В., Кузнецова О.Н. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В статье рассмотрены экологический учёт как информационная поддержка принятия экологических решений в системе энергосбережения. Раскрыта сущность экологического учёта, исследованы международная практика внедрения экологических аспектов в системе учёта и отчётности, а также возможности их внедрения в учётно-аналитическую практику отечественных предприятий.
Ключевые слова: экологический учет, экологический менеджмент, система «хищник – жертва», устойчивое развитие.

Gil’orme T.V., Kuznetsova О.N. ACCOUNTING FOR ENVIRONMENTAL DECISION MAKING WITHIN THE SYSTEM OF ENERGY EFFICIENCY
In article considers environmental accounting as informational support for environmental decision making within the framework of the energy efficiency system. The paper discloses the essence of environmental accounts, studies the international practices of implementing the environmental aspects into the accounting and reporting system as well as the possibility of their introduction to the accounting and analytical practice of domestic enterprises.
Keywords: environmental accounting, ecological management, “predator – prey” system, sustainable development.

Завантажити статтю (pdf)