ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Шаповал Л.П.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

У статті розглянуто інвестиційну діяльність страхових компаній України з позиції аналізу обсягів сформованих ними страхових резервів за видами. Визначено принципи розміщення коштів страхових  резервів. Обґрунтовано напрями оптимізації менеджменту інвестиційної діяльності залежно від інвестиційних можливостей страхових компаній та наявності державних обмежень.
Ключові слова: страхова компанія, менеджмент, інвестиційна діяльність, активи, технічні резерви, резерви зі страхування життя.

Шаповал Л.П. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕНЕДЖМЕНТА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
В статье рассмотрена инвестиционная деятельность страховых компаний Украины с позиции анализа объемов сформированных ими страховых резервов за видами. Определены принципы размещения средств страховых резервов. Обоснованы направления оптимизации менеджмента инвестиционной деятельности в зависимости от инвестиционных возможностей страховых компаний и наличия государственных ограничений.
Ключевые слова: страховая компания, менеджмент, инвестиционная деятельность, активы, технические резервы, резервы по страхованию жизни.

Shapoval L.P. INVESTMENT CONSTITUENT OF MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES
In the article investment activity of insurance companies of Ukraine is examined from position of analysis of volumes of the insurance backlogs formed by them after kinds. Principles of placing of facilities of insurance backlogs are certain. Directions of optimization of management of investment activity are reasonable depending on investment possibilities of insurance companies and presence of state limitations.
Keywords: insurance companies, management, investment activity, assets, technical backlogs, backlogs on life-insurance.

Завантажити статтю (pdf)