ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Трудова М.Є.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансового та банківського менеджменту
Університету митної справи та фінансів

Статтю присвячено інноваційному розвитку банківської системи України. Велику увагу приділено причинам та проблемам у банківських нововведеннях. Висвітлено проблеми процесу інтеграції України у світовий економічній простір. Описано основні кроки для підтримки інноваційної політики на ринку банківських послуг.
Ключові слова: інновації, фінансові послуги, інноваційна діяльність, банківська інновація, Інтернет-банкінг.

Трудовая М.Е. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ
Статья посвящена инновационному развитию банковской системы Украины. Большое внимание уделено причинам и проблемам в банковских нововведениях. Освещены проблемы процесса интеграции Украины в мировое экономическое пространство. Описаны основные шаги для поддержки инновационной политики на рынке банковских услуг.
Ключевые слова: инновации, финансовые услуги, инновационная деятельность, банковская инновация, интернет-банкинг.

Trudova M.E. INNOVATIVE FUTURE DEVELOPMENT IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
This article is devoted to innovative development of the banking system of Ukraine. Much attention is paid to the causes and problems in the banking innovations . Highlights the problems of integration of Ukraine in the global economy. The basic steps to support innovation policy in the banking market.
Keywords: innovation, financial services, innovation, innovation banking, internet banking.

Завантажити статтю (pdf)