РЕЙТИНГОВО-АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Скрипник Ю.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Сумського національного аграрного університету

У статті розглянуто сутність інвестиційної привабливості підприємств. Дос-ліджено методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств, визначено їх переваги та недоліки. Визначено критерії прийняття рішень щодо доцільності інвестування. Розроблений показник рівня інвестиційного потенціалу. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо вдосконалення функціонування та оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, рейтинг, регресій-ний аналіз, сільськогосподарські підприємства.

Скрипник Ю.В. РЕЙТИНГО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрена сущность инвестиционной привлекательности пред-приятий. Исследованы методики оценки инвестиционной привлекательности предприятий, определены их преимущества и недостатки. Определены крите-рии принятия решений относительно целесообразности инвестирования. Разработан показатель уровня инвестиционного потенциала. Полученные результаты исследования являются основой для решения практических проблем относительно усовершенствования функционирования и оценки инвестиционной привлекательности аграрных предприятий.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, рей-тинг, регрессионный анализ, сельскохозяйственные предприятия.

Skrypnyk Yu.V. RATING AND ANALYTICAL EVALUATION OF INVESTMENT APPEAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
In the article the essence of investment attractiveness of enterprises and the factors that affect it. Studied methods of evaluation of investment attractiveness of enterprises, to determine their advantages and disadvantages. Decision-making factors for investors in terms of the feasibility of financing enterprises are defined. Indicators of the investment potential are identified. The got results of research are soil for the decision of practical problems in relation to perfection of functioning and investment attractiveness of agrarian enterprises.
Keywords: investments, investment attractiveness, rating, regression analysis, agricultural enterprises.

Завантажити статтю (pdf)