ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Полтініна О.П.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Алексєєнко І.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті узагальнено досвід провідних учених та розроблено авторський підхід до оцінки та подальшого аналізу фінансових ризиків банківської установи. Пропонований підхід дає змогу ідентифікувати ризики як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, а також розробляти заходи для мінімізації їх негативного впливу на фінансові результати банківської установи.
Ключові слова: фінансовий ризик, банківська установа, структурно-функціональна модель, декомпозиція, кількісна оцінка, заходи, методичний підхід, ідентифікація фінансових ризиків.

Полтинина О.П., Алексеенко И.И. ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
В статье обобщен опыт ведущих ученых и разработан авторский подход к оценке и дальнейшему анализу финансовых рисков банковского учреждения. Предлагаемый подход позволяет идентифицировать риски как внешней, так и внутренней среды, а также разрабатывать меры по минимизации их негативного влияния на финансовые результаты банковского учреждения.
Ключевые слова: финансовый риск, банковское учреждение, структурно-функциональная модель, декомпозиция, количественная оценка, меры, методический подход, идентификация финансовых рисков.

Poltinina О.P., Alekseenko I.I. TECHNOLOGY ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE FINANCIAL RISK OF BANK
In this article the experience of the leading scientists is summarized and author's approach to an assessment and the further analysis of financial risks of the banking establishment is developed. The offered approach allows to identify risks of both external, and internal environment, and also to develop arrangements for minimization of their negative impact on financial results of the banking establishment.
Keywords: financial risk, bank institution, structural-functional model, decomposition, quantitative assessment, arrangements, methodical approach, financial risks identification.

Завантажити статтю (pdf)