СТАБІЛЬНІСТЬ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ЯК ПРІОРИТЕТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Малахова О.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи
Тернопільського національного економічного університету
Марусин М.В.
студентка факультету банківського бізнесу
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто теоретичні аспекти валютного таргетування як альтернативного напряму монетарного регулювання. Досліджено і охарактеризовано основні режими грошово-кредитної політики в розрізі провідних країн світу. Здійснено ґрунтовний аналіз переваг та недоліків режиму інфляційного та валютного таргетування, дослідження впливу зміни режиму валютного курсоутворення на макроекономічні показники досліджуваних країн.
Ключові слова: валютне таргетування, Національний банк України, валютний курс, інфляція, валютне регулювання, девальвація.

Малахова Е.Л., Марусын М.В. СТАБИЛЬНОСТЬ ВАЛЮТНОГО КУРСА КАК ПРИОРИТЕТ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассмотрены теоретические аспекты валютного таргетирования как альтернативного направления денежно-кредитной политики. Исследованы и охарактеризованы основные режимы денежно-кредитной политики в разрезе ведущих стран. Проведен всеобъемлющий анализ преимуществ и недостатков режимов инфляционного и валютного таргетирования. Исследовано влияние режима формирования валютного курса на макроэкономические показатели изучаемых стран.
Ключевые слова: валютное таргетирование, Национальный банк Украины, валютный курс, инфляция, валютное регулирование, девальвация.

Malakhova E.L., Marusyn M.V. STABILITY OF EXCHANGE OF RATE AS THE PRIORITY OF THE MONEY AND CREDIT POLICY
In the article theoretical aspects of monetary targeting as an alternative direction of monetary regulation. Investigated and characterized the basic modes of monetary policy in the context of leading countries of the world. The authors carried out a comprehensive analysis of the advantages and disadvantages of the regime of inflation targeting and monetary. The article made the study of the influence of regime change in currency exchange rate mechanism effects on the macroeconomic performance of the studied countries.
Кeywords: currency targeting, the national bank of the Ukraine, exchange rate, inflation, currency exchange regulation, devaluation.

Завантажити статтю (pdf)