ВІДСОТКОВА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Заболотна Н.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Статтю присвячено дослідженню впливу процентної політики на економічні процеси. Проаналізовано застосування інструментів відсоткової політики в Україні. Досліджено світовий досвід використання інструментів процентної політики для подолання кризових явищ в економіці. Визначено шляхи підвищення результативності процентної політики в Україні.
Ключові слова: інструменти монетарного регулювання, відсоткова політика, облікова ставка, депозитний сертифікат центрального банку, політика рефінансування.

Заболотная Н.Г. ВІДСОТКОВАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ТА ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Статья посвящена исследованию влияния процентной политики на экономические процессы. Проанализировано использование инструментов процентной политики в Украине. Исследован мировой опыт использования процентной политики для устранения кризисных явлений в экономике. Определены пути повышения результативности процентной политики в Украине.
Ключевые слова: инструменты монетарной политики, відсотковая политика, учетная ставка, депозитный сертификат центрального банка, политика рефинансирования.

Zabolotna N.G. CENTRAL BANK’S INTEREST RATE POLICY AND ITS INFLUENCE ON ECONOMIC PROCESSES
The article discusses the impact of interest rates policy on economic processes. It analyses the use of interest rate policy instruments in Ukraine. Global experience of using interest rate policy to overcome economic crisis is studied. Ways to improve interest rate policy effectiveness in Ukraine are defined.
Keywords: monetary policy instruments, interest rate policy, interest rate, central bank’s deposit certificate, refinancing policy.

Завантажити статтю (pdf)