КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РАЙОНУВАННЯ СВІТУ ЗА ТУРИСТИЧНИМИ РЕГІОНАМИ МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУТАМИ

Горіна Г.О.
кандидат економічних наук, доцент,
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Проведено аналіз підходів до територіального районування світу за туристичними макро- та мезорегіонами Всесвітньою туристською організацією, Всесвітньою радою з туризму та подорожей, Світовим економічним форумом. Визначено відмінності та особливості регіоналізації країн. Обґрунтована необхідність врахування цих особливостей під час порівняння туристських статистичних даних з різноманітними інституційними джерелами.
Ключові слова: просторово-територіальне районування світу, туристичний регіон, географічний регіон, регіоналізація, міжнародні організації.

Горина А.А. КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНИРОВАНИЮ МИРА ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНСТИТУТАМИ
Проведен анализ подходов территориального районирования мира по туристическим макро- и мезорегионам Всемирной туристской организацией, Всемирным советом по туризму и путешествиям, Всемирным экономическим форумом. Определены различия и особенности регионализации стран. Обоснована необходимость учета этих особенностей при сопоставлении туристических статистических данных различных институциональных источников.
Ключевые слова: пространственно-территориальное районирование мира, туристический регион, географический регион, регионализация, международные организации.

Gorina G.O. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE WORLD TOURISM MACRO AND MEZZO REGION TERRITORIAL ZONING BY INTERNATIONAL INSTITUTIONS
The analysis of the world tourism macro and mezzo region territorial zoning by World Tourism Organization, World Travel and Tourism Council and World Economic Forum are conducted. The differences and peculiarities of countries regionalization are identified. The necessity of features considering by comparing tourism statistics from different institutional sources are proved.
Keywords: spatial world zoning, tourist region, geographic region, regionalization, international organizations are provided.

Завантажити статтю (pdf)