ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Гордієнко В.П.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки
Української академії банківської справи
Мартиненко В.О.
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки
Української академії банківської справи

Обґрунтовано, що інвестиційний потенціал визначає можливості розширеного відтворення суспільного продукту та має чітко виражений циклічний характер. Доведено, що відтворення інвестиційного потенціалу регіону є безперервним процесом кругообігу інвестиційних ресурсів, які послідовно проходять фази формування, розподілу та використання. Визначена доцільність дослідження відтворення інвестиційного потенціалу з позиції процесного підходу, який дає змогу поєднати окремі фази відтворення, сформувати оптимальні пропорції розподілу кінцевого продукту на споживання й накопичення та забезпечити ефективне управління цими процесами на різних рівнях.
Ключові слова: інвестиційний потенціал, регіон, цикл, фази відтворення, процесний підхід.

Гордиенко В.П., Мартыненко В.А. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД ВОСПРОИЗВОДСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Обосновано, что инвестиционный потенциал определяет возможности расширенного воспроизводства общественного продукта и имеет циклически выраженный характер. Доказано, что воспроизводство инвестиционного потенциала региона это беспрерывный процесс кругооборота инвестиционных ресурсов, которые последовательно проходят фазы формирования, распределения и использования. Определена целесообразность исследования воспроизводства инвестиционного потенциала с позиции процессного подхода, который позволяет связать отдельные фазы воспроизводства, сформировать оптимальные предложения распределения конечного продукта на потребление и накопление, а также обеспечить эффективное управление этими процессами на разных уровнях.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, регион, цикл, фазы воспроизводства, процессный подход.

Gordiienko V.P., Martynenko V.A. PROCESS APPROACH TO THE REPRODUCTION OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION
It has been substantiated that the investment potential has cyclical nature and determines the possibility of expanded reproduction of social product. It has been proven that the reproduction of investment potential of the region is a continuous circulation of investment resources, that are always in the process of formation, distribution and usage. It has been shown the advisability to apply the process approach, that allows to connect separate reproduction phases, to form optimal proportions of the distribution of final product for consumption and accumulation, and to ensure effective management of these processes at different levels.
Keywords: investment potential, region, cycle, reproduction phases, process approach.

Завантажити статтю (pdf)