НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Серединська В.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету
Загородна О.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету

У статті обґрунтовано необхідність використання інноваційних інструментів управління та шляхів їх інтеграції для розроблення стратегічного напряму розвитку підприємства. Систематизовано методи стратегічного управління та інструменти їх реалізації. Зазначено пріоритетність збалансованого управління у підвищенні керованості підприємством.
Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, стратегічні цілі, стратегічні завдання, ключові показники ефективності, система збалансованого управління.

Серединская В.Н., Загородная О.М. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье обоснована необходимость использования инновационных инструментов управления и путей их интеграции для разработки стратегического направления развития предприятия. Систематизированы методы стратегического управления и инструменты их реализации. Указана приоритетность сбалансированного управления в повышении управляемости предприятием.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, стратегические цели, стратегические задачи, ключевые показатели эффективности, система сбалансированного управления.

Seredynska V.M., Zahorodna O.M. WAYS OF THE STRATEGIC MANAGEMENT IMPROVEMENT OF A COMPANY
The necessity of using innovative management tools and ways of integrating them to develop the strategic direction of the company was analyses; systematized methods of strategic management tools and their implementation were discussed; priority of sustainable management in improving the manageability of enterprise was covered.
Keywords: strategy, strategic management, strategic goals, strategic objectives, key performance indicators, balanced management.

Завантажити статтю (pdf)