ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО ПРОГРАМ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Пінчук Т.А.
старший викладач
Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

У статті розкрито сутність, зміст та основні складові частини формування програм розвитку підприємства. Розглянуто етапи щодо розробки та реалізації програм розвитку підприємства. Проаналізовано використання  реінжинірингу, який дає змогу радикально переосмислити і перепроектувати ділові процеси для досягнення різких та стрибкоподібних покращень показників діяльності підприємства. Запропонована  модель формування портфеля програм розвитку підприємства.
Ключові слова: підприємство, портфель програм, програма розвитку, реінжиніринг.

Пинчук Т.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье раскрыты сущность, содержание и основные составляющие формирования программ развития предприятия. Рассмотрены этапы по разработке и реализации программ развития предприятия. Проанализировано использование реинжиниринга, который позволяет радикально переосмыслить и перепроектировать деловые процессы для достижения резких и скачкообразных улучшений показателей деятельности предприятия. Предложена модель формирования портфеля программ развития предприятия.
Ключевые слова: предприятие, портфель программ, программа развития, реинжиниринг.

Pinchuk T.A. THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT PROGRAMS AT ENTERPRISES
The article reveals the essence, content and main components of the formation of the company's development programs. The stages of the development and implementation of enterprise development programs. The use of reverse engineering, which allows radical rethinking and redesigning of business processes to achieve dramatic improvements in performance and spasmodic activity of the enterprise is analyzed. A model of the enterprise development program portfolio is offered.
Keywords: enterprise portfolio of programs, program development, reengineering.

Завантажити статтю (pdf)