ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА НОВАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ

Несен Л.М.
кандидат технічних наук, доцент кафедри ММЕ
Вінницького національного технічного університету
Околіта І.І.
студентка
Вінницького національного технічного університету

У статті розглянуто основні проблеми активізації творчого потенціалу працівників на підприємстві або в організації. Досліджено актуальні аспекти використання інноваційної праці як невід’ємного чинника підвищення рівня продуктивності підприємства. Визначено основні проблеми  стимулювання  новаторської діяльності в сучасних умовах розвитку економіки.
Ключові слова: мотивація, стимулювання, інновації, інноваційна діяльність, креативність, зацікавленість.

Несен Л.Н., Околита И.И. ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ И НОВАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЕ
В статье рассмотрены основные проблемы активизации творческого потенциала работников на предприятии или в организации. Исследованы актуальные аспекты использования инновационного труда как неотъемлемого фактора повышения уровня производительности предприятия. Определены основные проблемы стимулирования новаторской деятельности в современных условиях развития экономики.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, инновации, инновационная деятельность, креативность, интерес.

Okolita I.I., Nesen L.M. THE FACTORS OF INNOVATIVE AND PIONEERING ACTIVITIES INTENSIFICATION IN UKRAINE ON MACRO- AND MICRO-LEVELS
The paper considers the basic issues of activating the creative potential of employees on the enterprise or organization. There had been researched the aspects of using an innovative work as an integral factor in increasing the productivity of the company. There had been determined the main issues for stimulating the innovative activity under contemporary conditions of economic development.
Keywords: motivation, incentive, innovation, innovative activity, creativity, interest.

Завантажити статтю (pdf)