ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Нижник А.Ю.
аспірант
Хмельницького національного університету

У статті розглянуто сутнісний зміст економічного потенціалу промислового підприємства в контексті його економічної безпеки. Визначено характерні особливості забезпечення економічного потенціалу економічною безпекою підприємства (ЗЕПЕБП), узагальнено класифікацію чинників економічної безпеки економічного потенціалу підприємства як за внутрішніми, так і за зовнішніми особливостями. Серед передумов забезпечення необхідного для існування та розвитку рівня економічної безпеки економічного потенціалу виокремлено створення відповідної комплексної системи економічної безпеки підприємства (КСЕБП). Обґрунтовано необхідність виокремлення фінансової безпеки промислового підприємства як важливої складової частини економічного потенціалу забезпечення економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, економічний потенціал, комплексна система економічної безпеки підприємства, забезпечення економічного потенціалу економічною безпекою підприємства, фінансова безпека.

Нижник А.Ю. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрено сущностное содержание экономического потенциала промышленного предприятия в контексте экономической безопасности. Определены характерные особенности обеспечения экономического потенциала экономической безопасностью предприятия (ОЭПЭБП), обобщена классификация факторов экономической безопасности экономического потенциала предприятия как по внутренним, так и по внешним особенностями. Среди предпосылок обеспечения необходимого для существования и развития уровня экономической безопасности экономического потенциала выделено создание соответствующей комплексной системы экономической безопасности предприятия (КСЭБП). Обоснована необходимость выделения финансовой безопасности промышленного предприятия как важной составляющей экономического потенциала обеспечения экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, экономический потенциал, комплексная система экономической безопасности предприятия, обеспечение экономического потенциала экономической безопасностью предприятия, финансовая безопасность.

Nyzhnyk A.Yu. ECONOMIC POTENTIAL OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE ECONOMIC SECURITY FORMATION
The author considers the essential content of the economic potential of industrial enterprises in the context of its economic security. Characteristic features ensure of the economic potential of enterprise economic security are determined, classification of economic security factors of the economic potential of the enterprise as for the internal and the external features are generalized. The establishment of appropriate integrated system of economic security is singled out. The necessity of the financial security isolation of industrial enterprise as an important component of the economic potential of economic security providing is proved.
Keywords: economic security, economic potential, a comprehensive system of economic security, economic potential of economic security, financial security.

Завантажити статтю (pdf)